Criterii de selecţie a grupului ţintă – Cursul 1

4.278 de membri ai personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, dintre care:
• cel puţin 2.139 femei
• cel puţin 210 persoane din mediul rural fac parte din grupul ţintă al proiectului „Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar – utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate”.

 

4.278 de membri ai personalului didactic şi didactic auxiliar, din care:

 

▪  cel puţin 2.139 de femei

 

▪  cel puţin 210 persoane din mediul rural
 

Profilul cursantului va fi definit prin criteriile de selecţie următoare:
❖ să facă parte din personalul didactic sau didactic auxiliar din învăţământul liceal;
❖ să aibă cunoştinţe de operare PC;
❖ să fie interesat de domeniul administrării reţelelor de calculatoare;
❖ să aibă spirit de iniţiativă;
 

Selecţia participanţilor la curs se realizează:

 

❖ la nivel judeţean

 

❖ alegându-se, în medie, 3 persoane din fiecare unitate de învăţământ

 

❖ conform criteriilor unitare de selecţie enumerate mai sus

 

❖ conform experienţei aplicantului în domeniu

 

❖ respectându-se indicatorii proiectului menţionaţi mai sus
 

Cadrele didactice sau didactice auxiliare îşi pot manifesta interesul de a urma cursurile oferite în cadrul proiectului, prin completarea unui formular online de preînscriere, pe site-ul proiectului, www.competente-it.ro

 

Fiecare cadru didactic sau didactic auxiliar selectat să participe la programul de formare desfăşurat în cadrul proiectului va primi un email prin care va fi înştiinţat asupra admiterii sale. Acesta va completa, în original, următoarele documente:
 

❖ Formularul de înscriere
❖ Formularul individual de înregistrare a grupului ţintă
❖ Declaraţie privind prelucrarea datelor personale
 
Documentele enumerate mai sus, împreună cu dosarul personal al candidatului, vor fi depuse la o adresă ce va fi comunicată ulterior, pe site-ul proiectului. Responsabil de strângerea, validarea şi transmiterea dosarelor către Beneficiarul proiectului este formatorul selectat la nivelul fiecărui judeţ. 
Dosarul personal - prin intermediul căruia se certifică încadrarea viitorului cursant în profilul impus prin criteriile de selecţie - conţine următoarele documente:
 
❖ Copie după diplomă de licenţă, certificat, atestat, etc. din care să rezulte că solicitantul deţine cunoştinţe de operare PC. Prin cunoştinţe de operare PC se înţelege, în acest caz, utilizarea mediului Internet şi a aplicaţiilor din pachetul Microsoft Office
❖ Copie CI/BI
❖ Copie diplomă de studii de la ultima instituţie de învăţământ absolvită, care să ateste specializarea
❖ Copie certificat căsătorie sau alte acte privind schimbarea numelui        (dacă este cazul)
❖ Adeverinţă de la instituţia de provenienţă din care rezultă funcţia, specializarea şi norma/încadrarea
 

Proiectul „Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar – utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate” respectă principiul egalităţii de şanse şi asigură tratament egal şi non-discriminatoriu. Astfel, în determinarea grupului ţintă al proiectului, precum şi în elaborarea şi implementarea acestuia, sunt promovate egalitatea de şanse, nediscriminarea şi incluziunea socială.           

La constituirea grupului ţintă nu se va face nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu ce ar avea ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.