Despre Proiect

Obiectivul proiectului
„Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar –
utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate”
este
dezvoltarea profesională a resurselor umane
din sistemul de învăţământ,
prin dobândirea de către acestea de calificări moderne,
adaptate contextului actual al societăţii informaţionale
şi cerinţelor pieţii muncii.

 

Contextul în care se dezvoltă proiectul este:

❖ conturat de tendinţele inovatoare în sistemul formării continue
❖ flexibilizarea şi diversificarea structurii programelor de formare
❖ generalizarea sistemului de credite transferabile în conformitate cu standardele naţionale şi europene
❖ utilizarea de strategii de formare interactive, centrate pe rezultat şi pe cursant
 
Proiectul se adresează personalului didactic şi didactic auxiliar din licee şi răspunde totodată unei nevoi stringente a sistemului românesc de învăţământ, anume crearea unui mediu de învăţare eficient în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competenţe profesionale cheie care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii.
 
Astfel, proiectul oferă grupului ţintă:
-      posibilitatea de a dobândi competenţe profesionale într-o nouă ocupaţie, anume administrator de reţea de calculatoare, într-un domeniu aflat în expansiune pe piaţa muncii şi important pentru societatea bazată pe cunoaştere
-      posibilitatea de a-şi completa norma şcolară şi de a nu părăsi sistemul de învăţământ

      -      posibilitatea de a se integra într-un sistem social echitabil

 

 

Programul de formare în vederea extinderii competenţelor IT propus în cadrul proiectului este divizat în două părţi, fiecare dintre acestea având câte 2 module.

 

 

Primul curs va fi urmat de cei peste 4.200 de membri din grupul ţintă – anume personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar -, în timp ce al doilea curs va fi urmat de către 84 de cursanţi selectaţi dintre cei certificaţi după parcurgerea Cursului I.

  

Echipa de 84 de membri ai personalului didactic şi didactic auxiliar va fi preluată de către structurile sistemului de învăţământ, urmând să activeze pe post de resurse cheie la nivel de judeţ, în scopul administrării şi întreţinerii laboratoarelor de informatică şi furnizării de suport tehnic.
 

 

Primul curs va oferi cursanţilor un număr de 25 de credite profesionale transferabile, iar cel de-al doilea un număr de 15 credite profesionale transferabile.

  

Activităţile de formare vor fi realizate atât în mod direct, cât şi prin utilizarea unor aplicaţii software dezvoltate în cadrul proiectului.

 

 

*****

 

 Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (administrator şi dezvoltator al reţelei RoEduNet, care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România şi membru al consorţiului GEANT, reţea ce interconectează toate reţelele pentru cercetare şi educaţie din ţările membre ale Uniunii Europene) a demarat, începând cu 1 septembrie 2010, implementarea proiectului “Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar – utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate”.

 

Finanţarea proiectului este asigurată din fondurile Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS-DRU), prin contractul de finanţare POSDRU/87/1.3/S/62260, şi se înscrie în Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

 
Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani, fiind implementat de Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, în parteneriat cu:
 
❖ SC SIVECO Romania SA
❖ SC Europrojects Experts Group SRL
 
Parteneriatul din cadrul proiectului a fost dezvoltat în funcţie de activităţile proiectului, fiind selectate acele organizaţii care dispun de expertiza, experienţa şi resursele necesare atingerii obiectivelor proiectului în cele mai bune condiţii.
 
 
Proiectul răspunde concret cerinţelor actuale ale dezvoltării durabile şi, implicit, exigenţelor politicilor şi strategiilor stabilite la nivel european privind formarea continuă a cadrelor didactice şi asumării responsabilităţii faţă de generaţiile viitoare.